Геометрия 10-сынып

  • 52
  • 22

3. Кеңістіктегі перпендикулярлық

0/19
1

Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема. 1-бөлім

2

Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема. 2-бөлім

3

Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема. 3-бөлім

4

Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема. 4-бөлім

5

Кеңістіктегі арақашықтықтар. 1-бөлім

6

Кеңістіктегі арақашықтықтар. 2-бөлім

7

Кеңістіктегі арақашықтықтар. 3-бөлім

8

Кеңістіктегі арақашықтықтар. 4-бөлім

9

Кеңістіктегі бұрыштар. Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш. 1-бөлім

10

Кеңістіктегі бұрыштар. Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш. 2-бөлім

11

Кеңістіктегі бұрыштар. Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш. 3-бөлім

12

Кеңістіктегі бұрыштар. Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш. 4-бөлім

13

Жазықтықтардың перпендикулярлығы. Жазықтықтар арасындағы бұрыш. Екіжақты бұрыш. 1-бөлім

14

Жазықтықтардың перпендикулярлығы. Жазықтықтар арасындағы бұрыш. Екіжақты бұрыш. 2-бөлім

15

Жазықтықтардың перпендикулярлығы. Жазықтықтар арасындағы бұрыш. Екіжақты бұрыш. 3-бөлім

16

Тікбұрышты параллелепипед. 1-бөлім

17

Тікбұрышты параллелепипед. 2-бөлім

18

Жазық фигураның жазықтыққа ортогональ проекциясы және оның ауданы. 1-бөлім

19

Жазық фигураның жазықтыққа ортогональ проекциясы және оның ауданы. 2-бөлім

4. Кеңістіктегі тік бұрышты координаталар жүйесі және векторлар

0/21
1

Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі. 1-бөлім

2

Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі. 2-бөлім

3

Екі нүктенің арақашықтығы. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. Кесінді ортасының координаталары. 1-бөлім

4

Екі нүктенің арақашықтығы. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. Кесінді ортасының координаталары. 2-бөлім

5

Кеңістіктегі векторлар және оларға амалдар қолдану. Коллинеар және компланар векторлар

6

Кеңістіктегі вектордың координаталары. 1-бөлім

7

Кеңістіктегі вектордың координаталары. 2-бөлім

8

Кеңістіктегі вектордың координаталары. 3-бөлім

9

Кеңістіктегі вектордың координаталары. 4-бөлім

10

Векторды үш компланар емес вектор бойынша жіктеу 1-бөлім

11

Векторды үш компланар емес вектор бойынша жіктеу. 2-бөлім

12

Векторлардың скаляр көбейтіндісі. Векторлардың арасындағы бұрыш 1-бөлім

13

Векторлардың скаляр көбейтіндісі. Векторлардың арасындағы бұрыш. 2-бөлім

14

Сфераның теңдеуі. 1-бөлім

15

Сфераның теңдеуі. 2-бөлім

16

Жазықтықтың теңдеуі. 1-бөлім

17

Жазықтықтың теңдеуі. 2-бөлім

18

Кеңістіктегі жазықтықтың теңдеуі. 1-бөлім

19

Кеңістіктегі жазықтықтың теңдеуі. 2-бөлім

20

10 сыныптағы геометрия курсын қайталау. 1-бөлім

21

10 сыныптағы геометрия курсын қайталау. 2-бөлім