Физика 8-сынып

  • 44
  • 44

1. Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия. Температура.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Ішкi энергия, ішкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу. Жылу құбылыстарының тірі ағзалардың өмірлеріндегі рөлі.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Жылу мөлшері.Заттың меншікті жылу сыйымдылығы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Қатты денелердiң балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншiктi балқу жылуы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Булану және конденсация.Қаныққан және қанықпаған булар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Қайнау, меншiктi булану жылуы.Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Термодинамиканың бiрiншi заңы, газдың және будың жұмысы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Жылу қозғалтқыштары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Денелердің электрленуі, электр заряды, өткізгіштер мен диэлектриктер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi, Кулон заңы, элементар электр заряды

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Электр өрiсi, электр өрісінің кернеулігі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Электр өрісінің потенциалы және потенциалдар айырымы, конденсатор

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Электр тоғы, электр тоғы көздері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Электр тізбегі және оның құраушы бөліктері, ток күші, кернеу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. Өткiзгiштiң электр кедергiсi, өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi, реостат

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Өткізгіштерді жалғау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Электр тоғының жұмысы мен қуаты. Электр тоғының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Металдардағы электр кедергісінің температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Электрқыздырғыш құралдар, кыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Электр тоғының химиялық әсерi (Фарадей заңы)

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Тұрақты магниттер, магнит өрiсi

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Тоғы бар түзу өткізгіштің магнит өрiсi. Тоғы бар шарғының магнит өрiсi

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Электромагниттер және оларды қолдану

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Магнит өрiсiнiң тоғы бар өткiзгiшке әрекеті, электроқозғалтқыш, электр өлшеуіш құралдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Электромагниттiк индукция, генераторлар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

34. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

35. Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары, жазық айналар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

36. Сфералық айналар. Сфералық айналар көмегімен кескін алу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

37. Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

38. Толық іштей шағылу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

39. Линзалар, линзаның оптикалық күшi, жұқа линзаның формуласы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

40. Линзаның көмегімен кескiн алу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

41. Жұқа линзаның фокустық қашықтығын анықтау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

42. Жұқа линзаның оптикалық күшін анықтау

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

43. Көз - оптикалық жүйе, көздiң көру кемшіліктері және оларды түзету әдiстері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

44. Оптикалық аспаптар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу