Физика 8-сынып

  • 44
  • 23

1. Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия. Температура.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

2. Электр өрісінің потенциалы және потенциалдар айырымы, конденсатор

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

3. Ішкi энергия, ішкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

4. Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу. Жылу құбылыстарының тірі ағзалардың өмірлеріндегі рөлі.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

5. Жылу мөлшері.Заттың меншікті жылу сыйымдылығы.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

6. Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы.

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

7. Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

8. Қатты денелердiң балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншiктi балқу жылуы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

9. Булану және конденсация.Қаныққан және қанықпаған булар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

10. Қайнау, меншiктi булану жылуы.Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

11. Термодинамиканың бiрiншi заңы, газдың және будың жұмысы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

12. Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

13. Жылу қозғалтқыштары

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

14. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

15. Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

16. Денелердің электрленуі, электр заряды, өткізгіштер мен диэлектриктер

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

17. Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi, Кулон заңы, элементар электр заряды

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

18. Электр өрiсi, электр өрісінің кернеулігі

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

19. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

20. Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары, жазық айналар

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

21. Сфералық айналар. Сфералық айналар көмегімен кескін алу

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

22. Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту

23. Толық іштей шағылу

Максималды ұпай саны 16d.

0/16

Тапсырмаға өту