Химия ҰБТ

  • 83
  • 83

1. Жалпы химия. Алғашқы химиялық ұғымдар. Жай және Күрделі заттар. Қоспалар және оларды тазарту әдістері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Жалпы химия. Физикалық және химиялық құбылыстар. Химиялық элементтер және химиялық формулалар. Валенттілік. Молярлық масса

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Жалпы химия. Химияның негізгі заңдары. Құрам тұрақтылық. Газ заңдары. Авогадро заңы. Зат мөлшері. Салыстырмалы тығыздық

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Жалпы химия. Зат массасының сақталу. Қалыпты жағдайдағы тығыздық

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Жалпы химия. Атом-молекулалық ілім. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі және Д.И.Менделеевтің периодтық заңы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Жалпы химия. Ядро заряды. Атомның құрылысы. Изотоптар. Энергетикалық деңгейлер. Металдық қасиеті. Электртерістілік

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Жалпы химия. Химиялық байланыстардың түрлері. Ковалентті байланыс. Ковалентті байланыстың қасиеті. Атомдық орбитальдардың гибридтенуі. Донор-акцепторлы механизм

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Жалпы химия. Иондық байланыс. Металдық байланыс

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Жалпы химия. Кристалдық торлар. Заттардың құрылысы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Жалпы химия. Химиялық реакциялардың түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Жалпы химия. Тотығу-тотықсыздану реакциялары (электрондық баланс әдісі). Химиялық реакциялар бойынша есептеулер жүргізу

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

12. Жалпы химия. Оксидтер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

13. Жалпы химия. Негіздер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

14. Жалпы химия. Қышқылдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

15. Жалпы химия. Тұздар. Бейорганикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

16. Жалпы химия. Электролиттік диссоциация теориясы. Электролиттер ерітіндісі. Диссоциациялану дәрежесі. Иондық реакциялар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

17. Жалпы химия. Тұздар гидролизі. Индикаторлар. Біріккен гидролиз.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

18. Бейорганикалық химия. Оттегі. Озон. Сутегі. Алыну жолы. Физикалық қасиеттері. Химиялық қасиеттері.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

19. Бейорганикалық химия. Су. Алыну жолы. Физикалық қасиеттері. Химиялық қасиеттері.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

20. Бейорганикалық химия. Ерітінділер. Заттардың ерітіндідегі массалық және көлемдік үлестері. Ерітіндіге байланысты есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

21. Бейорганикалық химия. Ерітіндіге байланысты есептер. Ерітінді түрлері.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

22. Бейорганикалық химия. Ерітінділер. Кристаллогидраттар. Мольдік концентрация.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

23. Бейорганикалық химия. Ерітіндіні суалту. Тығыздық. Күрделі ерітінділерге байланысты есептер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

24. Бейорганикалық химия. Бейметалдардың негізгі физикалық және химиялық қасиеттері.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

25. Бейорганикалық химия. Галогендер (Сl, I, F, Br).

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

26. Бейорганикалық химия. VІ А топшаның бейметалдары . Күкірт.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

27. Бейорганикалық химия. Күкіртті сутек. Күкіртті сутек қышқылы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

28. Бейорганикалық химия. Күкірт оксидтері. Күкірт қышқылы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

29. Бейорганикалық химия. VА топшаның бейметалдары. Азот. Аммиак.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

30. Бейорганикалық химия.Азот оксидтері.Азот қышқылы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

31. Бейорганикалық химия. Фосфор.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

32. Бейорганикалық химия. Фосфор оксидтері. Фосфор қышқылы.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

33. Бейорганикалық химия. ІVА топшаның бейметалдары. Көміртегі.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

34. Бейорганикалық химия. Көміртегі оксидтері. Көмір қышқылы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

35. Бейорганикалық химия. Кремний. Бейорганикалық химия

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

36. Бейорганикалық химия. Жалпы металдардың қасиеттері. Металдарды алу жолдары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

37. Бейорганикалық химия. Металдардың электрохимиялық кернеу қатары. Негізгі топшалардың металдары Na, K.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

38. Бейорганикалық химия. Негізгі топшалардың металдары Ca, Mg.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

39. Бейорганикалық химия. Судың кермектілігі

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

40. Бейорганикалық химия. Al және оның қосылыстары.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

41. Бейорганикалық химия. Қосымша топшалардың металдары Cu

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

42. Бейорганикалық химия. Қосымша топшалардың металдары Zn

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

43. Бейорганикалық химия. Темір

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

44. Бейорганикалық химия. Хром

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

45. Бейорганикалық химия. Хром қосылыстары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

46. Бейорганикалық химия. Шойын мен болат. Құймалар.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

47. Бейорганикалық химия. Электролиз.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

48. Бейорганикалық химия. Массалық үлес. Шығымды есептеу жолдары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

49. "Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары. Реакция жылдамдығы. Катализаторлар және олардың әсері "

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

50. "Ле-Шателье принциптері. Тепе-теңдік және оны ығыстыру әдістері. Тепе-теңдік константасы "

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

51. Органикалық химия. Органикалық химияның теориялық негіздері. Органикалық химиядағы гибридтену. Органикалық химиядағы байланыс түрлері.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

52. Органикалық химия. Бутлеров теориясы. Органикалық химиядағы реакция түрлері. Изомерлену құбылысы

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

53. Органикалық химия. Қаныққан көмірсутектер. Алкандар.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

54. Органикалық химия. Қаныққан көмірсутектер. Циклоалкандар.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

55. Органикалық химия. Қанықпаған көмірсутектер. Алкендер.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

56. Органикалық химия. Қанықпаған көмірсутектер. Алкадиендер.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

57. Органикалық химия. Қанықпаған көмірсутектер. Алкиндер.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

58. Органикалық химия. Ароматты көмірсутектер. Бензол. Көмірсутек туындылары арасындағы генетикалық байланыс

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

59. Органикалық химия. Спирттер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

60. Органикалық химия. Көпатомды спирттер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

61. Органикалық химия. Фенолдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

62. Органикалық химия. Альдегидтер және кетондар.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

63. Органикалық химия. Карбон қышқылдары.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

64. Органикалық химия. Бірнегізді қанықпаған қышқылдар.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

65. Органикалық химия. Жай және күрделі эфирлер.

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

66. Органикалық химия. Майлар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

67. "Органикалық химия.Сабын және синтетикалық жуғыш заттар "

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

68. Органикалық химия. Көмірсулар. Моносахаридтер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

69. Органикалық химия. Көмірсулар. Дисахаридтер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

70. Органикалық химия. Көмірсулар. Полисахаридтер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

71. Органикалық химия. Құрамында азоты бар гетероциклді қосылыстар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

72. Органикалық химия. Аминдер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

73. Органикалық химия. Аминқышқылдары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

74. Органикалық химия. Нәруыздар және нуклеин қышқылдары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

75. Органикалық химия. Көмірсутектердің табиғи қосылыстары. Табиғи газдар және мұнайға серіктес газдар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

76. Органикалық химия. Мұнай және оның өнімдері. Тас көмір

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

77. Органикалық химия. ЖМҚ. Пластмасса

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

78. Органикалық химия. Көксағыз (каучук) синтезі. Синтездік талшықтар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

79. Тест сұрақтарын талдау. 1-нұсқа

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

80. "Тест сұрақтарын талдау.2-нұсқа "

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

81. Тест сұрақтарын талдау.3-нұсқа

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

82. Тест сұрақтарын талдау.4-нұсқа

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

83. Тест сұрақтарын талдау. 5-нұсқа

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Жедел желі
+7 775 007 54 41

Бос мұғалімді іздеу...

Daryn.Online

Қосымшаны жүктеу
Жүктеу