Химия ҰБТ

  • 83
  • 83

1. Жалпы химия

0/17
1

Жалпы химия. Алғашқы химиялық ұғымдар. Жай және Күрделі заттар. Қоспалар және оларды тазарту әдістері

2

Жалпы химия. Физикалық және химиялық құбылыстар. Химиялық элементтер және химиялық формулалар. Валенттілік. Молярлық масса

3

Жалпы химия. Химияның негізгі заңдары. Құрам тұрақтылық. Газ заңдары. Авогадро заңы. Зат мөлшері. Салыстырмалы тығыздық

4

Жалпы химия. Зат массасының сақталу. Қалыпты жағдайдағы тығыздық

5

Жалпы химия. Атом-молекулалық ілім. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі және Д.И.Менделеевтің периодтық заңы

6

Жалпы химия. Ядро заряды. Атомның құрылысы. Изотоптар. Энергетикалық деңгейлер. Металдық қасиеті. Электртерістілік

7

Жалпы химия. Химиялық байланыстардың түрлері. Ковалентті байланыс. Ковалентті байланыстың қасиеті. Атомдық орбитальдардың гибридтенуі. Донор-акцепторлы механизм

8

Жалпы химия. Иондық байланыс. Металдық байланыс

9

Жалпы химия.Кристалдық торлар. Заттардың құрылысы

10

Жалпы химия. Химиялық реакциялардың түрлері

11

Жалпы химия. Тотығу-тотықсыздану реакциялары (электрондық баланс әдісі). Химиялық реакциялар бойынша есептеулер жүргізу

12

Жалпы химия. Оксидтер

13

Жалпы химия. Негіздер

14

Жалпы химия. Қышқылдар

15

Жалпы химия. Тұздар. Бейорганикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс

16

Жалпы химия. Электролиттік диссоциация теориясы. Электролиттер ерітіндісі. Диссоциациялану дәрежесі. Иондық реакциялар

17

Жалпы химия. Тұздар гидролизі. Индикаторлар

2. Бейорганикалық химия

0/33
1

Бейорганикалық химия. Оттегі. Озон. Сутегі. Алыну жолы. Физикалық қасиеттері. Химиялық қасиеттері.

2

Бейорганикалық химия. Су. Алыну жолы. Физикалық қасиеттері. Химиялық қасиеттері.

3

Бейорганикалық химия. Ерітінділер. Заттардың ерітіндідегі массалық және көлемдік үлестері. Ерітіндіге байланысты есептер

4

Бейорганикалық химия. Ерітіндіге байланысты есептер. Ерітінді түрлері.

5

Бейорганикалық химия. Ерітінділер. Кристаллогидраттар. Мольдік концентрация.

6

Бейорганикалық химия. Ерітіндіні суалту. Тығыздық. Күрделі ерітінділерге байланысты есептер.

7

Бейорганикалық химия. Бейметалдардың негізгі физикалық және химиялық қасиеттері.

8

Бейорганикалық химия. Галогендер (Сl, I, F, Br).

9

Бейорганикалық химия. VІ А топшаның бейметалдары. Күкірт

10

Бейорганикалық химия. Күкіртті сутек. Күкіртті сутек қышқылы

11

Бейорганикалық химия. Күкірт оксидтері. Күкірт қышқылы

12

Бейорганикалық химия. VА топшаның бейметалдары. Азот. Аммиак.

13

Бейорганикалық химия. Азот оксидтері. Азот қышқылы

14

Бейорганикалық химия. Фосфор.

15

Бейорганикалық химия. Фосфор оксидтері. Фосфор қышқылы

16

Бейорганикалық химия. ІVА топшаның бейметалдары. Көміртегі.

17

Бейорганикалық химия. Көміртегі оксидтері. Көмір қышқылы

18

Бейорганикалық химия. Кремний. Бейорганикалық химия

19

Бейорганикалық химия. Жалпы металдардың қасиеттері. Металдарды алу жолдары

20

Бейорганикалық химия. Металдардың электрохимиялық кернеу қатары. Негізгі топшалардың металдары Na, K.

21

Бейорганикалық химия. Негізгі топшалардың металдары Ca, Mg.

22

Бейорганикалық химия. Судың кермектілігі.

23

Бейорганикалық химия. Al және оның қосылыстары.

24

Бейорганикалық химия. Қосымша топшалардың металдары Cu

25

Бейорганикалық химия. Қосымша топшалардың металдары Zn

26

Бейорганикалық химия. Темір

27

Бейорганикалық химия. Хром

28

Бейорганикалық химия. Хром қосылыстары

29

Бейорганикалық химия. Шойын мен болат. Құймалар

30

Бейорганикалық химия. Электролиз.

31

Бейорганикалық химия. Массалық үлес. Шығымды есептеу жолдары.

32

Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары. Реакция жылдамдығы. Катализаторлар және олардың әсері

33

Ле-Шателье принциптері. Тепе-теңдік және оны ығыстыру әдістері. Тепе-теңдік константасы

3. Органикалық химия

0/33
1

Органикалық химия. Органикалық химияның теориялық негіздері. Органикалық химиядағы гибридтену. Органикалық химиядағы байланыс түрлері.

2

Органикалық химия. Бутлеров теориясы. Органикалық химиядағы реакция түрлері. Изомерлену құбылысы

3

Органикалық химия. Қаныққан көмірсутектер. Алкандар.

4

Органикалық химия. Қаныққан көмірсутектер. Циклоалкандар.

5

Органикалық химия. Қанықпаған көмірсутектер. Алкендер.

6

Органикалық химия. Қанықпаған көмірсутектер. Алкадиендер.

7

Органикалық химия. Қанықпаған көмірсутектер. Алкиндер.

8

Органикалық химия. Ароматты көмірсутектер. Бензол. Көмірсутек туындылары арасындағы генетикалық байланыс

9

Органикалық химия. Спирттер

10

Органикалық химия. Көпатомды спирттер

11

Органикалық химия. Фенолдар

12

Органикалық химия. Альдегидтер және кетондар

13

Органикалық химия. Карбон қышқылдары.

14

Органикалық химия. Бірнегізді қанықпаған қышқылдар.

15

Органикалық химия. Жай және күрделі эфирлер.

16

Органикалық химия. Майлар

17

Органикалық химия. Сабын және синтетикалық жуғыш заттар

18

Органикалық химия. Көмірсулар. Моносахаридтер.

19

Органикалық химия. Көмірсулар. Дисахаридтер.

20

Органикалық химия. Көмірсулар. Полисахаридтер.

21

Органикалық химия. Құрамында азоты бар гетероциклді қосылыстар.

22

Органикалық химия. Аминдер

23

Органикалық химия. Аминқышқылдар

24

Органикалық химия.Нәруыздар және нуклеин қышқылдары

25

Органикалық химия. Көмірсутектердің табиғи қосылыстары. Табиғи газдар және мұнайға серіктес газдар

26

Органикалық химия. Мұнай және оның өнімдері. Тас көмір.

27

Органикалық химия. ЖМҚ. Пластмасса

28

Органикалық химия. Көксағыз (каучук) синтезі. Синтездік талшықтар.

29

Тест сұрақтарын талдау.1-нұсқа

30

Тест сұрақтарын талдау.2-нұсқа

31

Тест сұрақтарын талдау.3-нұсқа

32

Тест сұрақтарын талдау.4-нұсқа

33

Тест сұрақтарын талдау.5-нұсқа

Бос муғалімді іздеу...