Музыкалық сауаттылық (Сольфеджио)

  • 12
  • 11

1. Октавалар, кілттер, бірінші октаваның ноталары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

2. Жарты/бүтін тондар, кіші октава, екінші октаваның ноталары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

3. Альтерациялық белгілер, дыбыстардың әріптік атауы, энгармонизм

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

4. Ритм, ұзақтықтардың түрлері, штильдің дұрыс жазылуы, паузалар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

5. Ұзақтықты ұзарту белгілер, легато және стаккато

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

6. Метр, такт, өлшем

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

7. Интервалдар туралы түсінік, консонанс және дисснанс ұғымдары

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

8. Аккорд, үшдыбстылық. Мажорлық және минорлық үшдыбыстылықтар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

9. Лад, мажорлық және минорлық ладтар

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

10. Мажор/минор ладтардың табиғи, гармониялық және әуендік түрлері

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

11. Тональдік, квинталық шеңбер

Максималды ұпай саны 10d.

0/10

Тест өту

Бос муғалімді іздеу...